Đăng nhập

Tin tức

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

- Tài liệu dành cho cán bộ, công chức tự đánh giá và đánh giá chéo.

- Tài liệu dành cho cán bộ, công chức quản lý phần mềm.


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CBCCVC:
* Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC

- Mẫu phiếu điền thông tin hồ sơ CBCCVC

- Hướng dẫn quản lý hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều động, nghỉ hưu...)

- Tìm kiếm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

------------------------------------

Hướng dẫn thuyên chuyển, điều động và tiếp nhận hồ sơ.

Hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng.

Hướng dẫn tìm kiếm nâng cao.

Hướng dẫn kiểm tra nhập dữ liệu.

 - Hướng dẫn rà soát và sửa lỗi hồ sơ.


THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi:
- Anh Bình: 0255.3713.658 

- Email: ngoquangbinh1992@gmail.com

 hoặc nqbinh-snv@quangngai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
ĐT: 02363.888.355

- Email: vudn2@danang.gov.vn


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải và cài đặt phần mềm Ultraview tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.

Hướng dẫn thuyên chuyển, điều động và tiếp nhận hồ sơ.

Hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng.

Hướng dẫn tìm kiếm nâng cao.

Hướng dẫn kiểm tra nhập dữ liệu.

- Hướng dẫn rà soát và sửa lỗi hồ sơ: <Bấm vào để xem>

========================================================

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

- Hướng dẫn quản lý hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều động, nghỉ hưu...)

- Tìm kiếm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

Mẫu phiếu điền thông tin hồ sơ CBCCVC

 

SLIDE giới thiệu Phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Quảng Ngãi: <Bấm vào để xem>


THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi:
- Anh Bình: 0255.3713.658 - Email:  ngoquangbinh1992@gmail.com hoặc nqbinh-snv@quangngai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
- Anh Vũ: 02363.888.355  - Email: vudn2@danang.gov.vn


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải và cài đặt phần mềm Ultraview tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.